công ty cổ phần – tạm ngừng

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp

I. Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh.
2. Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc tạm ngừng kinh doanh.

II. Biểu mẫu:

– BIỂU MẪU PHỤ LỤC II-19 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH – TIIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN ĐÃ THÔNG BÁO

– BIÊN BẢN HỌP TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– QUYẾT ĐỊNH TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo doanh nghiệp

I. Thành phần hồ sơ:

Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

II. Biểu mẫu:

BIỂU MẪU PHỤ LỤC II-19 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH – TIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN ĐÃ THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY LUẬT TNHH DU VÀ CỘNG SỰ (DU & PARTNERS LAW FIRM)
Địa chỉ: số 132,đường Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Email: duandpartners@gmail.com.
Website: https://duandpartners.com/
Hotline: 02923 767 768

* Đánh giá bài viết