Thành lập mới hộ kinh doanh

1. Chuẩn bị hồ sơ 2. Thời hạn giải quyết 3. Quy trình đăng ký hộ kinh doanh