HỘ KINH DOANH – ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

I. Nơi đăng ký thay đổi: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

II. Thời điểm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi, phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

III. Thời hạn giải quyết

– Hồ sơ hợp lệ: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

– Hồ sơ không hợp lệ: 03 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ -> Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ ra thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do hồ sơ không hợp lệ và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

IV. Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký (theo Biểu mẫu Phụ lục III-2 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh);

2. Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh (theo Biểu mẫu Phụ lục III-11 Biên bản họp thành viên hộ gia đình – về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh).

-> Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 90 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH VỀ THAY ĐỔI CHỦ HỘ KINH DOANH

I. Nơi đăng ký thay đổi: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

II. Thời điểm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi, phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

III. Thời hạn giải quyết

– Hồ sơ hợp lệ: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

– Hồ sơ không hợp lệ: 03 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ -> Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ ra thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do hồ sơ không hợp lệ và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

IV. Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế (theo Biểu mẫu Phụ lục III-3 Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh).

2. Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh; hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;

3. Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh (theo Biểu mẫu Phụ lục III-9 Biên bản họp thành viên hộ gia đình – về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh).

4. Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh (theo Biểu mẫu Phụ lục III-13 Văn bản ủy quyền) Sau khi bán, tặng cho, thừa kế hộ kinh doanh, hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của hộ kinh doanh phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh, người mua, người được tặng cho, người thừa kế và chủ nợ của hộ kinh doanh có thỏa thuận khác.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH VỀ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ

Chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh (tức là nếu còn trong cùng quận nơi đăng ký cũ thì không đăng ký thay đổi).

I. Nơi đăng ký thay đổi: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt trụ sở mới.

II. Thời điểm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi, phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

III. Thời hạn giải quyết

– Hồ sơ hợp lệ: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

– Hồ sơ không hợp lệ: 03 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ -> Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ ra thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do hồ sơ không hợp lệ và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

IV. Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký (theo Biểu mẫu Phụ lục III-2 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh).

2. Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh (theo Biểu mẫu Phụ lục III-8 Biên bản họp thành viên hộ gia đình – về việc thay đổi địa chỉ trụ sở).

3. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY LUẬT TNHH DU VÀ CỘNG SỰ (DU & PARTNERS LAW FIRM)
Địa chỉ: số 132, đường Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Email: duandpartners@gmail.com.
Website: https://duandpartners.com/
Hotline: 02923 767 768

*Đánh giá bài viết