Địa điểm kinh doanh

Bao gồm: Thành lập mới, đăng ký thay đổi, tạm ngừng kinh - tiếp tục kinh doanh trước thời hạn, chấm dứt hoạt động...