Thủ tục tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần

Gồm: Đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp; Đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo doanh nghiệp.