Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức như thế nào?

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quản trị cao nhất trong doanh nghiệp. Đây là cuộc họp của các chủ sở hữu doanh nghiệp, quyết định các vấn ...