TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999

TÓM TẮT NỘI DUNG

STTDANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999NGÀY CÓ HIỆU LỰCTÌNH TRẠNG HIỆU LỰC
 A. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH:  
1Thông tư liên tịch số 02/2000/TLTL-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 05/7/2000 hướng dẫn thi hành điều 7 BLHS 1999 và mục 2 nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21/12/1999 của Quốc hội.Ngày 20/7/2000Hết hiệu lực ngày 08/10/2021
2Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/9/2001 về việc hướng dẫn áp dụng các quy định tại chương XV “Các tội phạm xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình” của BLHS năm 1999.Ngày 10/10/2001Còn hiệu lực
3Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XIV “các tội xâm phạm sở hữu” của BLHS 1999.Ngày 10/01/2002Hết hiệu lực ngày 08/10/2021
4Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 23/11/2004 hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.Ngày 21/01/2005Hết hiệu lực ngày 15/8/2013
5Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XVIII “các tội phạm về ma túy” của BLHS 1999.Ngày 18/01/2008Còn hiệu lực
6Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.Ngày 02/4/2008Hết hiệu lực ngày 08/10/2021
7Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/12/2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tang trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo.Ngày 16/01/2009Còn hiệu lực
8Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 23/7/2013 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi mua bán người; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em.Ngày 09/9/2013Hết hiệu lực ngày 08/10/2021
9Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân.Ngày 01/7/2013Còn hiệu lực
10Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/8/2013 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XIX của BLHS về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông.Ngày 06/11/2013Còn hiệu lực
11Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTCBTC ngày 26/6/2013 hướng dẫn áp dụng một số điều của BLHS về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính – kế toán và chứng khoán.Ngày 15/8/2011Còn hiệu lực
 B. NGHỊ QUYẾT:  
12Nghị quyết số 04-HĐTPTANDTC/NQ ngày 29/11/1986 hƣớng dẫn áp dụng một số quy định trong phần các tội phạm của BLHS (tình trạng không còn phù hợp) -> Có hướng dẫn “tình trạng tinh thần bị kích động mạnh” BLHS 1985 tại điểm b, phần 1, chương II.Ngày 14/12/1986Không còn phù hợp
13Nghị quyết số 32/1999/NQ-QH10 ngày 21/12/1999 về việc thi hành BLHS.Ngày 05/01/2000Còn hiệu lực
14Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 04/8/2000 ngày 04/8/2000 hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của BLHS 1999.Ngày 01/9/2000Hết hiệu lực ngày 08/10/2021
15Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS.Ngày 03/6/2003Hết hiệu lực ngày 08/10/2021
16Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS (hết hiệu lực ngày 08/10/2021) -> Hướng dẫn về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; hướng dẫn các tội: “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác”, “Tội chứa mại dâm”, “Tội không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính”, “Tội đánh bạc”; Về việc xác định trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi mua bán trái phép chất ma tuý nhiều lần; Về việc quyết định hình phạt tù đối với người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội.Ngày 14/6/2006Hết hiệu lực ngày 08/10/2021
17Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt.Ngày 03/11/2007Hết hiệu lực ngày 08/10/2021
18Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của BLHS -> Hướng dẫn tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc.Ngày 08/12/20210Hết hiệu lực ngày 08/10/2021
19Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 bổ sung một số hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.Ngày 06/12/2010Hết hiệu lực ngày 08/10/2021
20Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 hướng dẫn áp dụng Điều 60 của BLHS về án treo.Ngày 25/12/2013Hết hiệu lực ngày 01/7/2013
 C. CÔNG VĂN:  
21Công văn số 38/NCPL ngày 06/01/1976 của TAND tối cao và Kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Tòa án năm 1995 (hướng dẫn về áp dụng trong trường hợp phạm tội có tính chất “côn đồ”.  
22Công văn số 148/2002/KHXX ngày 30/9/2002 về việc hướng dẫn áp dụng điều 46, 47 BLHS.  
23Công văn 173/2002/KHXX ngày 25/11/2002 về việc áp dụng pháp luật.  

NỘI DUNG

VĂN BẢN LIÊN QUAN

>> Văn bản pháp luật về đất đai, nhà ở qua các thời kỳ
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Lao động năm 2019
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; Luật Nuôi con nuôi năm 2010
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn quy định về luật sư và đạo đức nghề luật sư
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Dân sự năm 2015
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Dân sự năm 2015
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2021
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại năm 2010
>> Một số văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp năm 2020
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Thương mại năm 2005

Tham vấn bởi Nguyễn Thị Tú Quyên Công ty Luật Du và Cộng Sự.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của DU & PARTNERS LAW FIRM. Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc. Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ  qua thông tin dưới đây.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY LUẬT TNHH DU VÀ CỘNG SỰ (DU & PARTNERS LAW FIRM)
Địa chỉ: số 132, đường Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Email: duandpartners@gmail.com.
Website: https://duandpartners.com/
Hotline: 02923 767 768

* Đánh giá của khách hàng