Trình tự, thủ tục xin giao đất, thuê đất để thực hiện dự án đầu tư

Theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013 thì có hai căn cứ giao đất và cho thuê đất, bao gồm: Một là, kế hoạch sử dụng đất ...