Ai là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc?

Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc bao gồm: Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; Con thành niên mà không có khả năng lao ...