Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017

Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt ...