Luật Đất đai năm 2024 sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2025

Luật Đất đai năm 2024 thay thế Luật Đất đai năm 2013 sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2025 và có nhiều điểm mới so với các Luật đất đai ...