Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã

- Thời điểm đăng ký: Trước khi hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi dự định đặt trụ sở chính. - Thành phần hồ sơ: 1. ...