Chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp có nhà trên đất, được hay không?

Câu hỏi: Tôi đang sử dụng một thửa đất nông nghiệp. Trên thửa đất hiện đang có công trình nhà ở, công trình xây dựng trên đất. Khi tôi làm ...