Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác: - Gửi văn bản ...