• 0292 3 767 768
  • duandpartners@gmail.com

‘bo-luat-dan-su’

Bộ luật Dân sự năm 2015

Bộ luật Dân sự năm 2015

Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 quy định về xác lập, bảo vệ quyền dân sự; năng lực pháp luật dân sự của cá nhân, pháp nhân; hộ gia đình,...
Đọc thêm