THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH


Nội dung

1. Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. 

Biểu mẫu: Phụ lục II-7 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Nội dung

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Biểu mẫu: Phụ lục II-9 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH ĐỐI VỚI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Nội dung

1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh.

Biểu mẫu: Phụ lục II-19 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH – TIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN ĐÃ THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ TIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN ĐÃ THÔNG BÁO CỦA ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Nội dung

Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Biểu mẫu: Phụ lục II-19 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH – TIIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN ĐÃ THÔNG BÁO

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Nội dung

1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.

Biểu mẫu: Phụ lục II-20 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN

Nội dung

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

A. Thành phần hồ sơ:
Giấy đề nghị hiệu đính.

Biểu mẫu: Phụ lục II-10 GIẤY ĐỀ NGHỊ HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN, GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Nội dung

1. Giấy đề nghị cấp lại.

Biểu mẫu: Phụ lục II-18 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT TNHH DU VÀ CỘNG SỰ (DU & PARTNERS LAW FIRM)
Địa chỉ: số 132, đường Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Email: duandpartners@gmail.com.
Website: https://duandpartners.com/
Hotline: 02923 767 768