Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quản trị cao nhất trong doanh nghiệp. Đây là cuộc họp của các chủ sở hữu doanh nghiệp, quyết định các vấn đề có tính chất quan trọng nhất trong doanh nghiệp. Đại hội hội đồng cổ đông thường tổ chức những cuộc họp nào? Điều kiện tiến hành ra sao? Sau đây DU & PARTNERS LAW FIRM sẽ giải đáp cho bạn nhé!

Đại hội hội đồng cổ đông được tổ chức với hai dạng đó là: Tổ chức cuộc họp thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường.

1. Tổ chức cuộc họp thường niên
1.1. Ban hành quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Điều 139) Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần phải được triệu tập họp ít nhất mỗi năm 01 lần. Hội đồng quản trị có thẩm quyền triệu tập cuộc họp hoặc nhóm cổ đông đại diện tối thiểu 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có thẩm quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau:

– Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;

– Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty;

Trên cơ sở quyết định này, Hội đồng quản trị thành lập Ban tổ chức cuộc họp và lập danh sách đại biểu có quyền dự họp.

1.2. Điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông tham dự đạt tỷ lệ trên 50% ở trên, Đại hội đồng cổ đông được triệu tập lại trong vòng 30 ngày, kể từ ngày dự định tổ chức đại hội lần thứ nhất. Lúc này, Đại hội đồng cổ đông chỉ được tiến hành triệu tập lại khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên (khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba này được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (khoản 3 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 Số cổ đông dự họp đại diện:
Lần 1> 50% tổng số phiếu biểu quyết
Lần 2> 33% tổng số phiếu biểu quyết
Lần 3Không phụ thuộc vào tổng số  phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
(Bảng thể hiện điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông)

2. Đại hội đồng cổ đông bất thường

Trừ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định mỗi năm phải được tổ chức ít nhất một lần thì những cuộc họp còn lại là cuộc họp bất thường. Các cuộc họp bất thường được triệu tập để thông qua các quyết định phát sinh trong năm tài chính sau khi đã tổ chức cuộc họp thường niên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có xung đột về lợi ích, các cuộc họp bất thường trong trường hợp này phải tuân thủ đúng điều kiện triệu tập, quy trình thủ tục triệu tập và diễn biến nội dung cuộc họp.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của DU & PARTNERS LAW FIRM. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY LUẬT TNHH DU VÀ CỘNG SỰ (DU & PARTNERS LAW FIRM)
Địa chỉ: số 132, đường Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Email: duandpartners@gmail.com.
Website: https://duandpartners.com/
Hotline: 02923 767 768

* Đánh giá bài viết