Yêu cầu bồi thường chi phí thuê luật sư

Theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 thì việc yêu cầu bồi thường chi phí thuê luật sư trong vụ án hành chính ...