Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hiện nay, có 3 biện pháp được áp dụng khi vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, bao gồm: Các biện pháp dân sự, biện pháp hành chính và biện ...