Điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Doanh nghiệp khi chuyển nhượng dự án đầu tư thì cần điều kiện,trình tự, thủ tục như thế nào?