Quy định chung về giao dịch nhà ở và giải pháp hoàn thiện pháp luật

Giao dịch về nhà ở bao gồm các hình thức mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, tặng ...