Thủ tục giải thể đối với công ty cổ phần

Gồm: Đăng ký giải thể doanh nghiệp; Hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp.