Chia tài sản chung của vợ chồng đưa vào kinh doanh khi ly hôn

Chia tài sản chung của vợ chồng đưa vào kinh doanh khi ly hôn?