Thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải ...