227 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện áp dụng từ ngày 01/01/2021

Kể từ ngày 01/01/2021 theo quy định tại Phụ lục IV Luật đầu tư 2020 sẽ có 227 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được áp dụng.