• 0292 3 767 768
  • duandpartners@gmail.com

Thạch Sa Huỳnh

  • 02923 767 768
  • thachsahuynh32@gmail.com

Trình độ

  • Cử nhân Luật trường Đại học Nam Cần Thơ,

Kinh nghiệm

  • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực có liên quan.
  • Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng, đồng thời đã giải quyết rất nhiều vướng mắc liên quan trong nhiều lĩnh vực: Dân sự, Hành chính, Dân sự,…

Chuyên môn

Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng trong các lĩnh vực: Dân sự, Hành chính, Hình sự,…