• 0292 3 767 768
 • duandpartners@gmail.com

Nguyễn Chí Dũng

 • 02923 767 768
 • chidungkldalat@gmail.com

Trình độ

 • Cử nhân Luật trường Đại học Đà Lạt.
 • Thạc sỹ Luật học, chuyên ngành Luật Dân sự và Tố tụng Dân sự – Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm

Đã tham gia giảng dạy pháp luật, đại diện tham gia tố tụng và ngoài tố tụng trên 10 năm.

Chuyên môn

 Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Hôn nhân và Gia đình.

Ấn phẩm khoa học

 • Nguyễn Chí Dũng – Nguyễn thị Cẩm Hồng (2018), Giáo trình pháp luật đại cương, Nxb Đại học Cần Thơ, Cần Thơ.
 • Nguyễn Chí Dũng (2022), Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên – Một số bất cập và kiến ngị, Tạp chí Nghề Luật, số tháng 9/2022
 • Nguyễn Chí Dũng (2020), Điều kiện cá nhân, hộ gia đình nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa – Một số bất cập và kiến nghị, Tạp chí Luật sư Việt Nam, Số 11-2020.
 • Nguyễn Chí Dũng (2021), Bàn về trách nhiệm liên đới của người quản lý doanh nghiệp – Một số bất cập và kiến nghị, Tạp chí Luật sự Việt Nam, Số 1 năm 2021.
 • Nguyễn Chí Dũng (2018), Pháp luật về hợp đồng kinh doanh bất động sản – Một số bất cập và kiến nghị, Tạp chí Khoa học Kinh tế và Phát triển, Số 1/2018.
 • Nguyễn Chí Dũng – Nguyễn Mộng Cầm (2019), Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân phường, Tạp chí Khoa học Kinh tế và Phát triển, Số 5/2019.
 • Nguyễn Chí Dũng (2020), Một số bất cập của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và kiến nghị hoàn thiện, Tạp chí Khoa học Kinh tế và Phát triển, Số 4/2020.
 • Nguyễn Chí Dũng (2017) Bàn về trách nhiệm cấp dưỡng do hành vi xâm phạm đến tính mạng của người khác, Tập san Khoa học Trường Đại học Nam Cần Thơ, Số 1/2017
 • Nguyễn Chí Dũng – Thân Thị Kim Nga (2020), Hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu qua của mô hình doanh nghiệp trong trường đại học, Kỷ yếu hội thảo “Mô hình doanh nghiệp trong trường đại học, Trường Đại học Nam Cần Thơ.
 • Nguyễn Chí Dũng (2020), Hoàn thiện các quy định về quyền của người sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013 nhằm bảo đảm sự thống nhất với các quy định của Luật Nhà ở và các luật khác có liên quan, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường bất động sản”, Trường Đại học Tin học và Ngoại ngữ Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Nguyễn Chí Dũng (2022), Hoàn thiện pháp luật về quản trị công ty cổ phần nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, Tạp chí Khoa học Kinh tế và Phát triển, Số 14/2022.