• 0292 3 767 768
 • duandpartners@gmail.com

Đinh Thị Mỹ Linh

 • 02923 767 768
 • dinhthimylinh2019@gmail.com

Trình độ

 • Cử nhân Luật Thương mại trường Đại học Cần Thơ.
 • Thạc sỹ Luật Kinh tế – Trường Đại học Cần Thơ.

Kinh nghiệm

 • Từng làm việc tại các doanh nghiệp và Sở Lao động – Thương binh xã hội.
 • Tham gia giảng dạy pháp luật ở một số trường Đại học, Cao đẳng tại Cần Thơ.
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực có liên quan.
 • Tư vấn pháp luật cho khách hàng trong lĩnh vực Dân sự, Hành chính, Thừa kế, Lao động, Kinh doanh – Thương mại, Hôn nhân gia đình…
 • Đại diện hoặc tham gia cùng khách hàng làm việc với các bên có liên quan hoặc cơ quan nhà nước để giải quyết vụ việc khi khách hàng có yêu cầu.

Chuyên môn

Tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng trong trong các lĩnh vực: Dân sự, Hành chính, Thừa kế, Lao động, Kinh doanh – Thương mại, Hôn nhân gia đình…

Ấn phẩm khoa học

 • Đinh Thị Mỹ Linh (2020), Pháp Luật về thu hồi đất khi thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh chấp thuận, Kỷ yếu hội thảo: Hoàn thiện chính sách và pháp luật đất đai ở Việt Nam hiện nay, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Tháng 10/2020
 • Đinh Thị Mỹ Linh (2020), Trọng tài thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển, Tạp chí Khoa học và Phát Triển, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Số 10
 • Phan Trung Hiền – Đinh Thị Mỹ Linh (2020), Đổi mới các quy định pháp luật về thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia – dân tộc, lợi ích công cộng, Tạp chí Cộng sản, số 1
 • Đinh Thị Mỹ Linh (2021), Pháp luật Việt Nam về quản trị công ty cổ phần, Kỷ yếu hội thảo “Đảm bảo pháp lý và thực tiễn thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay“, Trường Đại học Nam Cần Thơ, tháng 10/năm 2021