• 0292 3 767 768
  • duandpartners@gmail.com

Đặng Nguyễn Kim Anh

  • 02923 767 768
  • dangnguyenkimanh96@gmail.com

Trình độ

  • Cử nhân Luật trường Đại học Cần Thơ
  • Luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ.

Kinh nghiệm

  • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực có liên quan.
  • Tư vấn pháp luật cho khách hàng trong lĩnh vực Dân sự, Đất đai, Hình sự, Hành chính, Lao động, Thừa kế, Hôn nhân gia đình…
  • Đại diện ngoài tố tụng hoặc tham gia cùng khách hàng làm việc với các bên có liên quan hoặc cơ quan nhà nước để giải quyết vụ việc khi khách hàng có yêu cầu.
  • Tham gia tố tụng tại Toà án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Chuyên môn

Tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng trong trong các lĩnh vực: Dân sự, Đất đai, Hình sự, Hành chính, Lao động, Thừa kế, Hôn nhân gia đình…